Projekty
Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności

Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności

  Projekt pn  „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” realizowany jest w partnerstwie z powiatem ostrowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Wartość projektu łącznie 1 174 620,00 zł Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3742/15...
Dodatkowe umiejętności - nowe możliwości

Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości

  Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia zawodowego w Technikum w Małkini Górnej oraz w Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy, Powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK. Projekt „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” Głównym...
Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka

Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka

Zakłada on realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, utworzenie i wyposażenie w każdej szkole Szkolnego Ośrodka Kariery i zwiększenie świadomości uczniów w zakresie planowania dalszej ścieżki zawodowej poprzez realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce

Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w wybranych Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.
Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST

Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w sześciu Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego.
Lokalnie Decydujemy Razem

Lokalnie Decydujemy Razem

Celem projektu jest wdrożenie standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego w powiecie włoszczowskim oraz w gminach Kluczewsko i Secemin.
Dla Siemiatycz. Razem!

Dla Siemiatycz. Razem!

Działania w ramach projektu skupiają się rozwijaniu współpracy pomiędzy siemiatyckimi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz podnoszeniu znaczenia tych organizacji w społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, miastem Siemiatycze, Fundacją STIWEK i Stowarzyszeniem Bioregion.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie

Projekt skupiony będzie na pomocy uczniom ze słabszymi wynikami w nauce, z L. O. w Ostrowi Mazowieckiej oraz stworzeniu rozwiązań systemowych, które podniosą jakość kształcenia.
Szkoła na miarę naszych czasów

Szkoła na miarę naszych czasów

Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia w Technikum w Małkini Górnej oraz wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z "Częstochowa" Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK.
Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego

Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego

Działania w ramach projektu skupiają się na modernizacji programów nauczania zgodnie z realiami rynku pracy oraz rozwijaniu potencjału i kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy "Częstochowa" Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem mławskim i Fundacją STIWEK.
Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym

Działania w ramach projektu skupiają się na rozwijaniu atrakcyjności naukowej placówki edukacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej poprzez szkolenie i zwiększanie kompetencji pracowników i uczniów technikum. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK, powiatem ostrowskim i spółką X-Art.
Wspólne decyzje szansą rozwoju

Wspólne decyzje szansą rozwoju

Działania w ramach projektu skupiona są na rozwijaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, a także włączaniu mieszkańców gminy w procesy decyzyjne poprzez usprawnianie mechanizmu konsultacji społecznych. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK a gminą Szadek.

Designed by myworks