Fundacja  w partnerstwie z Gminą Koszyce realizuje projekt pn  „Od najmłodszych lat zdobywamy świat!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu 725.995 zł

 

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0402/16

 

Projekt Od najmłodszych lat zdobywamy świat! finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

Projekt obejmuje: Szkołę Podstawową z klasami gimnazjalnymi w Koszycach. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Koszyce.

 

Projekt będzie realizowany od 1.08.2017 do 31.07.2019

 

Projektem zostanie objętych 180 uczniów, w tym 90 dziewcząt i 90 chłopców oraz 30 nauczycieli

 

W ramach projektu uczniowie ze szkoły podstawowej wezmą udział w następujących zajęciach dodatkowych:

Klasy 1-3

z matematyki „Z matematyką na Ty”

z przyrody „Bliżej przyrody”

Kółku programistycznym

 

Klasy 4-6

z matematyki

z przyrody „Czym skorupka za młodu nasiąknie”

w Zajęciach z programowania

 

Uczniowie klas gimnazjalnych będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z:

Chemii

Biologii

Fizyki

Geografii

Programowania

 

42 uczniów wyrówna dysproporcje edukacyjne, rozwinie kompetencje kluczowe oraz postawy kreatywności, innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej dzięki indywidualnym stypendiom przeznaczonym na cele edukacyjne sformułowane na podstawie diagnozy potrzeb każdego z uczniów.

Wiedzę zdobytą na zajęciach wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie będą pogłębiać w trakcie wyjazdów edukacyjnych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium w Chorzowie i Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Wyjazdy edukacyjne pozwolą uczniom na utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy poprzez połączenie teorii z praktyką.

 

Efektem projektu będzie wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z matematyki i przedmiotów przyrodniczych 180 uczniów dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych i stypendiom

 

Dzięki projektowi również 30 nauczycieli dowie się, jak wykorzystywać sprzęt TIK na zajęciach dydaktycznych, a 8 nauczycieli rozwinie kompetencje nauczania metodą eksperymentu w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych

 

Dzięki projektowi  szkoła zostanie wyposażona w nowoczesną bazę dydaktyczną. Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznych i przedmiotowych. Koszt pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla szkoły wynosi ok. 170 tys. zł

 

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne będą od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób z niepełno sprawnościami.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod poniższym linkiem:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik numer 1 do regulaminu – wykaz zajęć