Fundacja  w partnerstwie z Gminą Sułoszowa realizuje projekt pn  „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Sułoszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu 798 020 zł

 

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0399/16

 

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Sułoszowa finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

Projekt obejmuje: Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, uczniów klas 7-8 oraz klas 2-3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sułoszowej Organem prowadzącym wszystkich szkół objętych projektem jest Gmina Sułoszowa.

 

Projekt będzie realizowany od 1.08.2017 do 31.07.2019

 

Celem głównym projektu osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatycznych u uczniów szkół w Sułoszowej dzięki ich udziałowi w dodatkowych rozwijających zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych. Efektem projektu będzie także wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i właściwych postaw tj. pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności  dzięki stypendiom przeznaczonym na realizację Indywidualnych Planów Rozwoju Kompetencji i Postaw.

 

W projekcie weźmie udział 230 uczniów w/w szkół w gminie Sułoszowa w tym 116 dziewcząt i 114 chłopców

 

W trakcie projektu zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowych: doskonalące, koła zainteresowań, projekty edukacyjne, warsztaty – łącznie dla 70 grup

Zaplanowano również 480 godzin indywidualnych zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych  dla uczniów z afazją motoryczną oraz niepełnosprawnością intelektualną w liczbie.

 

W projekcie wezmą udział uczniowie mający problemy z nauka oraz ci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić swoje umiejętności w obszarze matematyki i nauk przyrodniczych.

Swoją wiedze uczniowie będą pogłębiać w trakcie wyjazdów edukacyjnych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Parku Doświadczeń w Krakowie i Ogrodzieńcu. Wyjazdy edukacyjne, dzięki połączeniu teorii i  praktyki, pozwolą uczniom na utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy.

W projekcie przewidziane są również szkolenia dla 28 nauczycieli, których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie lekcji i rozwijanie kompetencje dydaktycznych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.

 

Dzięki projektowi  szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną. Zostaną utworzone: Międzyszkolna Pracownia Informatyczna w Szkole Podstawowej w Sułoszowej oraz Międzyszkolne Laboratorium Przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Wielmoży. Doposażenie w tych szkołach otrzymają pracownie matematyczne i pracownie przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, geografia).

 

Koszt doposażenia sal oraz zakupu materiałów dydaktycznych w projekcie wynosi 244 366 zł.

 

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne będą od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych