Projekt  pt.”W Gminie Radłów uczymy się na 6! Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Radłów, która jest organem prowadzącym dla szkół:

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie

Ze Stowarzyszeniem „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”, które jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach

Oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie – organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu łącznie 1,567,324.80

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0400/16

Projekt jest realizowany od 1.08.2017 do 31.07.2019

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatycznych przez udział w dodatkowych rozwijających zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych oraz wyrównane dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i właściwych postaw przez realizację Indywidualnych Planów Rozwoju Kompetencji dzięki stypendiom.

Grupę docelową projektu stanowi  578 uczniów (290 dziewcząt i 288 chłopców) Publicznych Szkół Podstawowych w Radłowie, Woli Radłowskiej i Zabawie oraz Niepublicznych Szkół Podstawowych w Biskupicach Radłowskich i Przybysławicach.

W projekcie odbędzie się 1980 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, 3000 godzin zajęć doskonalących kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne przez przedmiotowe, tematyczne koła zainteresowań oraz interdyscyplinarne projekty edukacyjne.

W projekcie zaplanowano również wyjazdy edukacyjne do: Pienińskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Gospodarstwa Ekologicznego w Szczyrzycu oraz Parku Krajobrazowego- Ranczo Artemidy, w trakcie których uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

 

W projekcie weźmie udział także 112 nauczycieli (89K 23M), którzy będą doskonalić umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym.

 

Dzięki projektowi  szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną. Zostanie utworzona Międzyszkolna Pracownia Informatyczna w Szkole Podstawowej w Radłowie a także  doposażone pracownie matematyczne i pracownie przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, geografia) w szkołach.

 

Koszt doposażenia sal i materiałów dydaktycznych w projekcie wynosi 400 000 zł.

 

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne będą od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych

 

Regulamin udziału w projekcie