Fundacja STIWEK wraz z Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu,  Publiczną Szkołą Podstawową im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Sadku realizuje projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w gminie Szydłowiec”

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Szydłowiec. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

 

Wartość projektu łącznie 1 788 487,20

Czas trwania projektu : od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-b924/18

 

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów  591 uczniów 5 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina  Szydłowiec przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Dla uczestników zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Parku  Doświadczeń w Ogrodzieńcu, Centrum Geoedukacyjnego w Kielcach, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na Stadion Narodowy, udział w spektaklach teatralnych, zwiedzanie wystaw.  W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

 

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe.