Projekt pn  „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” realizowany jest w partnerstwie z powiatem ostrowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Wartość projektu łącznie 1 174 620,00 zł

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3742/15

Projekt „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 950 uczniów 4 szkół powiatu ostrowskiego –Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 i Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Technikum  w Małkini Górnej przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Wyboru konkretnych form wsparcia dokonano na podstawie przeprowadzonych przez Partnerów diagnoz problemów i potrzeb uczniów w/w szkół.

Dzięki projektowi 180 uczniów w/w szkół wyrówna dysproporcje edukacyjne poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

200 uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce będzie doskonalić kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i językowe przez udział w zajęciach doskonalących i kołach zainteresowań, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na maturze zdawanej na poziomie rozszerzonym.

Dla uczestników zajęć doskonalących i kół zainteresowań zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Obserwatorium Astronomicznego w Gdańsku i Olsztynie i Białowieskiego Parku Narodowego. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

80 uczniów rozwinie kompetencje społeczne poprzez udział w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych, których celem jest wzrost włączenia społecznego uczniów w życie społeczności lokalnej.

400 uczniów przez udział w warsztatach będzie rozwijać postawy inicjatywności i przedsiębiorczości co zwiększy ich szanse na realizację wybranej przez siebie drogi zawodowej i życiowej

Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą doskonalić wiedzę jak unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni i zarządzać swoją tożsamością w sieci.

W projekcie weźmie udział 87 nauczycieli 4 szkół. Będą doskonalić umiejętności wykorzystania urządzeń multimedialnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w trakcie lekcji. Powstanie też sieć współpracy nauczycieli 4 szkół. Powstanie zespołów przedmiotowych, wymiana doświadczeń między nauczycielami pozwoli podnieść jakość procesu dydaktycznego w każdej ze szkół.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe. Wartość materiałów dydaktycznych i sprzętu do pracowni to ponad 200 tys zł.

Ogółem w projekcie zostanie zrealizowanych

-3120 godzin zajęć wyrównawczych dla 60 grup

-3328 godzin zajęć doskonalących i kół zainteresowań dla 64 grup

-962 godziny zajęć doskonalących kompetencje informatyczne w tym w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla 38 grup

-1672 godziny warsztatów z przedsiębiorczości dla 38 grup uczniów

-1116 godzin projektów edukacyjnych dla 22 grup