Fundacja  STIWEK w partnerstwie z Gminą Pleśna realizuje projekt pn  „Nauka drogą do sukcesu w Gminie Pleśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu 1 186 538,40zł

 

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0398/16

 

Projekt Nauka drogą do sukcesu w Gminie Pleśna finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

W projekcie wsparciem objęto: Szkołę Podstawową im. Bronisława Czecha w Pleśnej, Szkołę Podstawową w Janowicach, Szkołę Podstawową w Szczepanowicach oraz  Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Rzuchowej. Organem prowadzącym wszystkich tych szkół jest Gmina Pleśna.

 

Projekt jest realizowany od 1.08.2017 do 31.07.2019

 

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności 449 uczniów tych szkół, umiejętności korzystania z technologii informacyjno -komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

W ramach projektu 70 nauczycieli w/w szkół będzie doskonalić swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym oraz nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu.

Zakres i formy realizacji projektu opracowano na podstawie diagnoz przeprowadzonych w tych szkołach, zatwierdzonych przez organ prowadzący i analizy zainteresowania projektem nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

Uczniowie będą rozwijać wiedzę i umiejętności w ramach zajęć rozwijających, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, warsztatów.

106 uczniów mających problemy z opanowaniem podstawy programowej będzie, dzięki indywidualnym stypendiom będzie rozwijać zarówno kompetencje kluczowe, jak i umiejętności pracy w zespole, kreatywności i innowacyjności.

 

W projekcie wezmą udział nie tylko uczniowie mający problemy z nauka ale także ci, którzy osiągają dobre wyniki i chcą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności w obszarze matematyki nauk przyrodniczych. Dla tych uczniów dedykowane są zajęcia w ramach kół zainteresowań i projektów edukacyjnych.

Swoją wiedze uczniowie będą pogłębiać w trakcie wyjazdów edukacyjnych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Parku Doświadczeń w Krakowie i Ogrodzieńcu. Wyjazdy edukacyjne, dzięki połączeniu teorii z praktyką, pozwolą uczniom na utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy.

 

Dzięki projektowi 4 szkoły podstawowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną. Zostanie utworzona Międzyszkolna Pracownia Informatyczna w Szkole Podstawowej w Pleśnej i Międzyszkolna Pracownia Przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Rzuchowej oraz  zostaną doposażone pracownie informatyczne w Szkołach Podstawowych w Szczepanowicach i Janowicach i pracownie przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pleśnej, Janowicach i Szczepanowicach.

Koszt doposażenia sal i materiałów dydaktycznych w projekcie wynosi około 350 000 zł.

 

Projekt jest realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest również zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.