W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 Fundacja w Partnerstwie z Miastem Podkowa Leśna realizuje projekt pt. „Akademia Otwartego Umysłu”  na rzecz Samorządowej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.  Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Wartość projektu to 883 000 zł.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów przez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, doskonalących, kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych rozwijających postawy kreatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej.

Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z matematyki, przyrody, geografii, biologii, chemii, języka angielskiego,  niemieckiego, w kołach zainteresowań z zakresu matematyki, programowania i robotyki, przedmiotów przyrodniczych, warsztatach z przedsiębiorczości, projektach edukacyjnych kształcących postawy kreatywności i pracy zespołowej m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, architektoniczne.

Osobny blok zajęć zostanie poświęcony rozwijaniu umiejętności zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu oraz rozwijania postaw inicjatywności i przedsiębiorczości

W projekcie weźmie udział 350 uczniów.

W ramach projektu zostanie utworzona nowa pracownia informatyczna oraz doposażone pracownie przyrodnicze, fizyczna, geograficzna, chemiczna. Ogółem na sprzęt, który będzie wykorzystywany w trakcie zajęć oraz na doposażenie pracowni zostanie przeznaczona kwota ponad: 200 000 zł

Kolejne 54 000 zł zostanie przeznaczona na podręczniki, zeszyty ćwiczeń zbiory zadań do wykorzystania przez nauczycieli w trakcie zajęć wyrównawczych i doskonalących.