Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera) wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi w ramach projektu pt. „Już dzisiaj – urzędy jutra w małopolsce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 – warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz posiadanego oprogramowania

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań

 

Poniżej publikujemy pytania dotyczące prowadzonego postępowania, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1 z dnia 1 września 2014

W związku z opublikowanym przez Państwa Zapytaniem Ofertowym z dnia 25 sierpnia 2014 r. i zawartymi w nim załącznikami, Wykonawca niniejszym zwraca się z prośbą o udzielenie Wyjaśnień dotyczących ww. zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca powinien interpretować zapis z załącznika – Wykaz posiadanego personelu, kolumna 4: „Wskazanie dokumentu poświadczającego doświadczenie (musi być dołączony do oferty)” oraz jakie dokumenty powinien Wykonawca załączyć do oferty.

Odpowiedź na pytanie 1 udzielona w dniu 2 września 2014

Zamawiający wyjaśnia, iż kolumna 4 zestawienia Wykaz posiadanego personelu powinna zawierać informacje o dokumentach poświadczających posiadane przez członków personelu kwalifikacje, o ile potwierdzenie takich kwalifikacji wykracza poza kompetencje osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, tj. np. imienne certyfikaty wydane przez zewnętrzne podmioty.

Pytanie 2 z dnia 2 września 2014

W związku z opublikowanym przez Państwa Zapytaniem Ofertowym z dnia 25 sierpnia 2014 r. i zawartymi w nim załącznikami, Wykonawca niniejszym zwraca się z prośbą o udzielenie Wyjaśnień dotyczących ww. zamówienia. Prosimy o udzielenie informacji, którą ilość użytkowników Modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie: wskazaną w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Zamówienia czy wskazaną w załączniku nr 4 – Formularz ofertowy?

Odpowiedź na pytanie 2 udzielona w dniu 2 września 2014

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku numer 4 popełniono oczywistą omyłkę pisarską. Oferent jako obowiązującą powinien przyjąć ilość licencji / użytkowników wskazaną w załączniku numer 1 na stronach od 61 do 72. Zamawiający dopuszcza skorygowanie Formularza ofertowego w tym zakresie przez Oferenta.