Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące:

Zadanie I

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu w ramach projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Zadanie II

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce w ramach projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Zadanie III

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach w ramach projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Zadanie IV

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Bujakowie w ramach projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2