Projekt  pt.”Edukacja to moja przyszłość! „ Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Radłów, która jest organem prowadzącym dla szkół:

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej

-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie

ze Stowarzyszeniem „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”, które jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach,

Stowarzyszeniem na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie – organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich,

Stowarzyszeniem „Niwka Dzieciom – organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niwce,

Stowarzyszeniem „Szkoła Wspólnym Dobrem” – organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zdrochcu

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu łącznie 1 669 706, 40 zł w tym dofinansowanie 1 570 517, 40 zł

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0351/19

Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

 

Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 Szkół Podstawowych. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 63 nauczycieli 7 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz  stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 7 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

 

 

Grupę docelową projektu stanowi  429 uczniów (212 dziewcząt i 217 chłopców) Publicznych Szkół Podstawowych w Radłowie, Woli Radłowskiej i Zabawie oraz Niepublicznych Szkół Podstawowych w Biskupicach Radłowskich, Przybysławicach, Niwce i Zdrochcu oraz 63 nauczycieli w tym 48 kobiet i 13 mężczyzn.

 

W projekcie odbędzie się 2150 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,  1450  godzin zajęć doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe i językowe oraz 1550 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne kreatywność i przedsiębiorczość.

 

150 uczniów wyrówna swoje szanse edukacyjne poprzez stypendia

 

W projekcie zaplanowano również wyjazdy edukacyjne do Ogrodów Sensorycznych w Muszynie, Centrum Leonarda da Vinci w Kielcach, Parku Doświadczeń w Ogrodzieńcu oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w trakcie których uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

 

 

Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Projekt realizowany jest zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych