Projekt  pt.”Stawiam na edukację w gminie Pleśna” Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Pleśna, która jest organem prowadzącym następujących szkół objętych wsparciem:

 

Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzuchowej

Szkoły Podstawowej w Janowicach

Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Romana Darowskiego SJ w Szczepanowicach

Szkoły Podstawowej  im. Macieja Rataja w Lichwinie

Szkoły Podstawowej im. błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu łącznie 1 998 376, 80 zł (w tym dofinansowanie 1 897 471, 80zł)

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0353/19

Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

 

Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli 6 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.  Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych. Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 57 nauczycieli 6 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz  stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 6 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

 

Grupę docelową projektu stanowi 510 uczniów z 6 szkół (240 dziewcząt i 270 chłopców) tym 221 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 57 nauczycieli (42 kobiet, 15 mężczyzn).

 

160 uczniów, biorących udział w projekcie wyrówna szanse edukacyjne dzięki stypendiom

 

W projekcie odbędzie się:

– 3175 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 127 grupach

– 1550 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 62 grupach

– 775 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: praca zespołowa, kreatywność w 31 grupach

 

W projekcie zaplanowano wyjazdy edukacyjne, w trakcie których uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć się praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć. m.in. do.:

– Ogrodów Sensorycznych w Muszynie,

– Centrum Leonarda da Vinci w Kielcach,

– Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie,

– Parku Doświadczeń w Ogrodzieńcu,

– Ojcowskiego Parku Narodowego,

 

W projekcie weźmie udział 57  nauczycieli (42K 15M), którzy będą doskonalić umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym oraz rozwijać wiedzę i umiejętności dotyczące wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Projekt realizowany jest zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych