Projekt  pt.”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa” Fundacja realizuje w partnerstwie z Gminą Limanowa, która jest organem prowadzącym następujących Szkół objętych wsparciem:

 

Szkoły Podstawowej  im. Juliana Tuwima w Kaninie

Szkoły Podstawowej  im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

Szkoły Podstawowej  w Młynnem

Szkoły Podstawowej  im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu

Szkoły Podstawowej  nr 1   im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

Szkoły Podstawowej  nr.2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie

Szkoły Podstawowej  im. Królowej Jadwigi w Wysokiem

Szkoły Podstawowej  nr.1 im. Jana Pawła II w Męcinie

Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce

Szkoły Podstawowej  im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

Szkoły Podstawowej  nr.1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi

Szkoły Podstawowej  nr 2  im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Wartość projektu łącznie 3 484 327, 50 zł (w tym dofinansowanie 3 304 620,50 zł)

Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0360/19

Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

 

Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli 12 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa.  Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych. Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 224 nauczycieli 12 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz  stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 12 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

 

Grupę docelową projektu stanowi 1030 uczniów z 12 szkół (520 dziewcząt i 510 chłopców) tym 420 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 224 nauczycieli (168 kobiet, 56 mężczyzn).

 

302 uczniów, biorących udział w projekcie wyrówna szanse edukacyjne dzięki stypendiom

 

W projekcie odbędzie się:

– 2000 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych w 80 grupach,

– 1740 godzin zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 87 grupach

– 4200 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 140 grupach

– 2100 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: przedsiębiorczość, praca zespołowa, kreatywność w 84 grupach

 

W projekcie zaplanowano wyjazdy edukacyjne, w trakcie których uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć się praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć. m.in. do.:

– Ogrodów Sensorycznych w Muszynie,

– Centrum Leonarda da Vinci w Kielcach,

– Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie,

– Parku Doświadczeń w Ogrodzieńcu,

– Ojcowskiego Parku Narodowego,

 

W projekcie weźmie udział 224  nauczycieli (168K 56M), którzy będą doskonalić umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym oraz rozwijać wiedzę i umiejętności dotyczące wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

 

Projekt realizowany jest zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywają się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych