Fundacja Stiwek wraz ze wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej, Szkołą Podstawową w Starym Kraszewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkołą Podstawową im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku, Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Dobczynie i Szkołą Podstawową im. Mariana Gotowca w Klembowie realizuje projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Klembów.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

 

Wartość projektu łącznie 1 600 894,80

Czas trwania projektu : od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-b928/18

 

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i krytyczne myślenia  530 uczniów 6 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina  Klembów przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Dla uczestników zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego,  Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na Stadion Narodowy, udział w spektaklach teatralnych, zwiedzanie wystaw.  W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

 

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe.