Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

 

STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w ramach rozeznania rynku, kieruje zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu miejsc na studiach podyplomowych w ramach projekcie „Żyrardów stawia na edukację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Przedmiotem  rozeznania rynku jest zakup miejsc na studia podyplomowe dla nauczycieli szkół objętych projektem „Żyrardów stawia na eduację”, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

Studia podyplomowe, których dotyczy niniejsze rozeznanie rynku obejmują:

  1. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli dotyczące integracji sensorycznej trwające minimum 3 semestry
  2. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli dotyczące terapii pedagogicznej trwające minimum 3 semestry
  3. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli dotyczące oligofrenopedagogiki trwające minimum 3 semestry
  4. Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli dotyczące logopedii trwające minimum 3 semestry

Wszystkie studia muszą zakończyć się nie później niż 15.07.2020. uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w rozumieniu „Wytycznych MIR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizowanego PO na lata 2014-2020”. Wszystkie w/w studia podyplomowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Każdy oferent może złożyć ofertę na jedne lub więcej kierunków studiów podyplomowych

Termin składania ofert

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres:  mateusz.hladki@stiwek.org.pl

Termin składania ofert upływa 12.09.2018 roku do końca dnia (decyduje data wpływu na serwer zamawiającego)

 

Formularz ofertowy