O projekcie 

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w sześciu Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego. Realizacja tego celu ma zostać osiągnięta poprzez wdrożenie usprawnień zarządzania e-usługami i korespondencją elektroniczną, uruchomienie nowych e-usług, podniesienie kwalifikacji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kampanie informacyjne dla mieszkańców. 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Gminy Jabłonka, Urzędem Gminy Muszyna, Urzędem Gminy Ochotnica Dolna, Urzędem Gminy Poronin, Urzędem Gminy Szczawnica i Fundacją STIWEK (Fundacją na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury). 

  • Projekt trwa od 1 marca 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
  • „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST” to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
  • Beneficjentami ostatecznymi są pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Targu, Urzędu Gminy w Jabłonce, Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, Urzędu Gminy w Poroninie, Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy 

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu: 

1. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania elektronicznych usług, świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, poprzez akcje promocyjno-informacyjne. 

W ramach realizacji tego celu opracowany zostanie długoterminowy plan promocji e-usług dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Opracowane zostaną także materiały promocyjne oraz zaplanowane będą imprezy z udziałem NGO, tak by mieszkańcy mogli poznać lokalną ofertę organizacji pozarządowych i dowiedzieć się o możliwościach włączenia się w ich działania. 

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sześciu Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego, w zakresie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. 

Praca nad doskonaleniem pracy urzędników rozpocznie się przez zorganizowanie szkoleń z zakresu obsługi kancelarii urzędu, zarządzania dokumentacją elektroniczną, aspektów prawnych komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa informatycznego. W ramach drugiego celu szczegółowego odbędzie się także szkolenie z zastosowania Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego, co uświadomi uczestników m.in. o przepisach prawnych dotyczących tego zagadnienia i rodzajach dokumentów w jakich może on być stosowany. 

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w województwie małopolskim. 

W ramach realizacji tego celu wdrożone zostaną narzędzia informatyczne usprawniające wymianę korespondencji oraz procedury wymiany korespondencji elektronicznej. W każdej jednostce samorządu terytorialnego uruchomione zostaną także zestawy do składania podpisu elektrowniczego (karty kryptograficzne, czytniki kart, oprogramowanie). 

4. Wzrost liczby e-usług świadczonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego za pomocą platformy e-PUAP 

Na platformie e-PUAP uruchomione zostaną nowe usługi związane z zadaniami gminy – m.in. budowanie formularza usług i publikowanie e-usług w katalogu usług. Równocześnie odbędzie się również szkolenie dotyczące tworzenia formularzy e-usług, dzięki czemu urzędnicy będą mogli samodzielnie zarządzać platformą ePUAP. 

5. Wdrażanie i modernizacja elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemów dziedzinowych wspierających świadczenie e-usług. 

W ramach piątego celu szczegółowego w gminach biorących udział w projekcie wdrożony zostanie system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). System ten będzie także zintegrowany z platformą ePUAP, dzięki wprowadzeniu modułu integracyjnego. Odbędą się również szkolenia dotyczące zastosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług, a także stworzony zostanie Portal Interesanta, gdzie klienci urzędu będą mogli obserwować jak toczyć się rozwiązywanie ich spraw. 

W ramach projektu „Od dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”, do urzędów biorących udział w projekcie zakupiony zostanie sprzęt biurowy: komputery, monitory, drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych.