Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i wymiany korespondencji w wybranych Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego. Realizacja tego celu ma zostać osiągnięta poprzez wdrożenie usprawnień zarządzania e-usługami i korespondencją elektroniczną, uruchomienie nowych e-usług, podniesienie kwalifikacji pracowników oraz kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Projekt realizowany jest na postawie umowy partnerskiej z Urzędem Gminy Świątniki Górne, Urzędem Gminy Babice, Urzędem Gminy Liszki, Urzędem Gminy Mogilany, Urzędem Gminy Siepraw, Urzędem Gminy Sułkowice, Urzędem Gminy Sułoszowa, Starostwem Powiatowym w Myślenicach i Fundacją STIWEK (Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury).

  • Projekt trwa od 1 marca 2014 r. do 31 lipca 2015 r.

  • „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce” to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

  1. Działania informacyjno-promujące e-usługi wśród mieszkańców

W ramach realizacji tego celu opracowany zostanie plan promocji e-usług, zgodnie z którym wyprodukowane zostaną materiały informacyjno-promocyjne. W prasie ukażą się także artykuły sponsorowane, dzięki którym mieszkańcy dokładniej poznają nowe możliwości jakie dają e-usługi. Planowane jest również przygotowanie tzw. samouczków dla klientów, które będą zawierały informacje dot. załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Ponadto, na imprezach plenerowych rozstawiane będą stoiska promujące korzystanie z e-usług.

  1. Zwiększanie wiedzy pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

Szkolenia, które odbędą się w ramach realizacji tego celu, będą dotyczyły obsługi kancelarii urzędu i Biura Obsługi Interesanta poprzez platformę e-PUAP, zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz aspektów prawnych komunikacji elektronicznej i bezpieczeństwa informatycznego.

  1. Rozwijanie elektronicznego systemu korespondencji, poprzez wdrażanie adekwatnych narzędzi i procedur

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego, biorących udział w projekcie, zostaną wprowadzone systemy do składania podpisu elektronicznego. Pracownicy poznają również zasady dotyczące elektronicznej wymiany korespondencji (m.in. netykietę w relacjach w urzędami). Ponadto odbędzie się szkolenie z zastosowania podpisu elektronicznego, w czasie którego uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie istnieją rodzaje bezpiecznych podpisów elektronicznych, jakie są skutki prawne ich zastosowania, a także jakie dokumenty mogą być podpisane elektronicznie.

  1. Zwiększenie liczby e-usług świadczonych przez placówki za pomocą platformy ePUAP

Na platformie e-PUAP uruchomione zostaną nowe usługi związane z zadaniami gmin, które ułatwią elektroniczną pracę urzędów. W ramach realizacji tego celu odbędzie się również szkolenie z tworzenia formularzy na e-PUAP, dzięki któremy pracownicy będą potrafili samodzielnie taki formularz opracować. Na platformie e-PUAP uruchomione zostaną usługi związane z zadaniami gmin, które ułatwią elektroniczną pracę urzędów. W ramach realizacji tego celu odbędzie się również szkolenie z tworzenia formularzy na e-PUAP, po którym pracownicy będą potrafili samodzielnie taki formularz opracować.

  1. Wdrożenie i modernizacja Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i systemów dziedzinowych wspierających świadczenie e-usług.

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie, wdrożony zostanie system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, który usprawni korzystanie z e-usług oferowanych przez urzędy. Ponadto placówki udostępnią usługi elektroniczne, dzięki którym klient będzie mógł śledzić przez internet kolejne etapy rozpatrywania swojej sprawy, a także sprawdzać potrzebne mu dane bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy.

  1. Uruchomienie punktów potwierdzania Profilu Zaufanego

W ramach realizacji tego celu odbędą się szkolenia przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy będą obsługiwali punkty potwierdzania profilu zaufanego. Opracowane zostaną także procedury zarządzania takim punktem, a do każdego z nich zakupiony zostanie niezbędny sprzęt (komputer, drukarka).