O projekcie 

Celem projektu jest wdrożenie standardów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego w powiecie włoszczowskim oraz w gminach Kluczewsko i Secemin. Cel ten będzie realizowany poprzez poprawę komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego, wspólne opracowanie i konsultowanie dokumentów strategicznych, wdrożenie standardów ewaluacji współpracy i wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych przez wzrost kompetencji ich przedstawicieli przez szkolenia. Ponadto zostanie powołane Międzygminne Centrum Wspierania NGO. 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem włoszczowskim, Gminą Secemin, Gminą Kluczewsko, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin i Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury). 

  •   Projekt trwa od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
  •  „Lokalnie decydujemy razem” to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu: 

  1. Wzmacnianie komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego a społecznością lokalną 

W Powiecie włoszczowskim oraz dwóch gminach powiatu wdrożone zostaną nowe kanały wymiany i przekazywania informacji. W tym celu na stronach internetowych zostaną utworzone zakładki służące przekazywaniu informacji. Ponadto opracowana zostanie polityka informacyjna urzędów gmin z organizacjami pozarządowymi, odbędą się także warsztaty podnoszące wiedzę z zakresu komunikacji społecznej. W biuletynach gmin i Powiatu włoszczowskiego będzie ukazywał się dodatek, zawierający przegląd informacji ze stron internetowych. 

  1. Wdrożenie standardów współpracy organizacji pozarządowych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w planowaniu, konsultowaniu i wdrażaniu planów lokalnych 

W ramach realizacji tego celu odbędą się szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu komunikacji społecznej, współpracy finansowej i niefinansowej, modeli współpracy. Zostanie również powołane Forum – otwarta forma współpracy i wymiany informacji, w ramach którego odbędą się trzy spotkania: na pierwszym spotkaniu zostaną zaprezentowane organizacje pozarządowe, na drugim omówione zostaną standardy współpracy, a na trzecim przedstawiony zostanie raport z działań.  

  1. Wzmocnienie współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

W Powiecie włoszczowskim oraz w gminach Kluczewsko i Secemin wdrożone zostaną standardy współpracy finansowej i niefinansowej, dotyczącej realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Opracowane zostaną również procedury zlecania zadań publicznych w trybie konkursowym oraz zasady ewaluacji realizacji zadań.

  1. Wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych 

W ramach realizacji tego celu powołane zostanie Międzygminne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Centrum będzie prowadziło działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniało zasoby lokalowe i sprzętowe. Ponadto wśród społeczności lokalnej sprawdzona zostanie wiedza na temat organizacji pozarządowych oraz oczekiwania, jakie mieszkańcy mają wobec tych organizacji. Odbędą się również szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania funduszy, księgowości, Public Relations oraz bycia liderem w lokalnej społeczności. Zaplanowany jest także powiatowy pokaz organizacji pozarządowych, na którym zaprezentowane będą ich działania i którego celem będzie zachęcenie do współpracy z tymi organizacjami. 

Wejdź na stronę projektu „Lokalnie Decydujemy Razem”.