O projekcie

Działania w ramach projektu skupiają się rozwijaniu współpracy pomiędzy siemiatyckimi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi oraz podnoszeniu znaczenia tych organizacji w społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, miastem Siemiatycze, Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury) i Stowarzyszeniem Bioregion.

Projekt „Dla Siemiatycz. Razem!”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy pomiędzy siemiatyckim Urzędem Miasta a organizacjami pozarządowymi przez wdrażanie zasad komunikacji i podnoszenie standardów współdziałania przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki publicznej. W ramach projektu wzmocnione mają też zostać lokalne organizacje pozarządowe.

  • Projekt trwa od 1 grudnia 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

  • „Dla Siemiatycz. Razem!” jest współfinansowane w 100 % przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.2.4. Rozwój dialogu obywatelskiego.

  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są przedstawiciele siemiatyckich organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu

  1. Wzmacnianie działania siemiatyckich organizacji pozarządowych poprzez doskonalenie kompetencji ich przedstawicieli oraz promowanie ich działalności w społeczności lokalnej.

Realizacja pierwszego celu szczegółowego rozpocznie się od badań i wywiadów sprawdzających wiedzę i oczekiwania mieszkańców względem organizacji pozarządowych. Po przeanalizowaniu wyników, przeprowadzone zostaną targi „Dzień NGO w mieście”, podczas których zaproszone organizacje będą mogły prezentować swoją działalność. Inną formą promowania organizacji pozarządowych będzie FORUM NGO, w ramach którego odbędą się spotkania tematyczne i warsztaty branżowe. Zarówno targi jak i forum zostaną poprzedzone kampanią informacyjno-promocyjną.

Wzmocnieniu rozwoju siemiatyckich organizacji pozarządowych służyć też będą szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli NGO. Przedmiotem spotkań będzie: Finansowanie NGO, Zarządzanie NGO, Komunikacja i wywieranie wpływu w kontekście inicjowania aktywności obywatelskiej.

  1. Rozwijanie komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych a pracownikami Urzędu Miasta Siemiatycze.

W ramach realizacji tego celu na początku zbadane zostaną sposoby przekazywania mieszkańcom przez Urząd Miasta informacji o działaniach władz lokalnych. Przeprowadzone zostaną również wywiady i ankiety nt. sposobów wspierania przez Urząd Miasta organizacji pozarządowych, a przedstawiciele NGO wspólnie z pracownikami samorządowi opracują wzajemną politykę informacyjną.

Wdrożone zostaną również dwa nowe kanały komunikacyjne. Po pierwsze na zmodernizowanej stronie internetowej Urzędu Miasta, dodana zostanie podstrona poświęcona działalności NGO. W związku z pojawieniem się podstrony, przeprowadzone zostanie też specjalne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych skupione na przygotowywaniu materiałów informacyjny do serwisu internetowego.Drugim nowym kanałem informacyjnym dla mieszkańców będą transmisje obrad sesji miasta on-line.

  1. Doskonalenie standardów współpracy pomiędzy pracownikami samorządowymi w Siemiatyczach i przedstawicielami organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia, wspólne opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i strategii lokalnych.

Pierwszym etapem realizacji trzeciego celu szczegółowego będzie szkolenie pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i NGO”. Następnie odbędą się wyjazdy studyjne i sesje doradcze poświęcone dobrym praktykom w tym zakresie. Opracowane zostaną też procedury poświęcone prawu do inicjatywy społeczne, co zwiększy wpływ NGO na kształtowanie polityki lokalnej.

W celu doskonalenia współpracy opracowany zostanie również w zespołach roboczych, model konsultacji społecznych, a z budżetu społecznego miasta wyznaczony zostanie specjalny budżet, o rozdysponowaniu którego współdecydować będą organizacje pozarządowe.

Rozwijając współpracę przedstawiciele NGO i władze lokalne opracują też wspólnie standardy zlecenia zadań publicznych.

Zamknięciem działań w ramach trzech celów szczegółowych będzie wykonana z udziałem ekspertów ewaluacja wdrażania programu w Siemiatyczach.

Wejdź na stronę projektu „Dla Siemiatycz. Razem!”