Realizacja projektu skupiona będzie na pomocy dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce, z Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej, oraz stworzeniu rozwiązań systemowych, które podniosą jakość kształcenia w placówce. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury i powiatem Ostrowski.

Projekt „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie”

Głównym celem projektu jest ulepszenie jakości pracy Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej poprzez wyrównanie szans edukacyjnych słabszych uczniów. W ramach realizacji tego zadania podjęte zostaną działania skupione na podniesieniu kompetencji kluczowych uczniów, rozwinięciu bazy szkolnej z wykorzystaniem technologi informacyjnej ICT, organizacji pomocy przedmedycznej oraz wdrożeniu systemu poradnictwa zawodowego w szkole.

  • Projekt trwa od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

  • „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie” jest projektem współfinansowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych uczniów z grup o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie to 416 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 10 nauczycieli im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze słabym ocenami, poprzez kursy dydaktyczno-wyrównawcze.

W sumie, dla uczniów słabszych w nauce zorganizowane zostaną kursy z dziewięciu przedmiotów. Są to: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, język angielski, język polski, historia i wiedza o społeczeństwie.

  1. Doskonalenie kompetencje kluczowych uczniów w celu podwyższenia wyników matur i zwiększenia ich szans na realizację wybranej ścieżki zawodowej.

W ramach realizacji drugiego celu szczegółowy zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia z następujących przedmiotów: łacina, język niemiecki, język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, i informatyka.

  1. Rozwój bazy szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przez intensyfikację wykorzystania technologii informacyjnej ICT w nauczaniu oraz organizację pomocy przedmedycznej.

W ramach rozwoju bazy szkolnej LO przeprowadzone zostaną kursy programowania oraz zawierające cześć teoretyczną i praktyczną kursy pomocy przedmedycznej.

  1. Zorganizowanie zajęć tematycznych, w celu rozwijana zainteresowań i kreatywnego myślenia uczniów zdolnych.

W ramach rozwijania zainteresowań uczniów zdolnych przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: trening kreatywności, zajęcia z dziennikarstwa, zajęcia z astronomii.

  1. Wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego poprzez warsztaty doradcze dla uczniów i opracowanie na ich podstawie programu doradztwa zawodowego w szkole, a także doskonalenie w tym zakresie kompetencji nauczycieli.

Cel ten będzie realizowany poprzez przeprowadzenie interaktywnych warsztatów doradczych prowadzonych przez psychologów z doświadczeniem w doradztwie zawodowym, w których udział wezmą uczniowie i nauczyciele.

 

Regulamin Uczestnictwa

Zmiany do regulaminu uczestnictwa

 

Wejdź na stronę projektu „Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie”.