Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia w Technikum w Małkini Górnej oraz wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z „Częstochowa” Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury).

Projekt „Szkoła na miarę naszych czasów”

Głównym zamierzeniem projektu jest wprowadzenie w życie programu rozwojowego Technikum w Małkini Górnej. Realizacja tego celu ma zostać osiągnięta poprzez modernizację programów kształcenia zawodowego w placówce, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji i potencjału uczniów oraz nauczycieli.

  • Projekt trwa od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

  • „Szkoła na miarę naszych czasów” to projekt współfinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie jest 120 uczniów i 22 nauczycieli Technikum w Małkini Górnej.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

  1. Doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i języka obcego.

W ramach tego celu przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

  1. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji społecznych i budowania ścieżki kariery zawodowej, oraz doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli.

Drugi cel szczegółowy skupia się przede wszystkim na przeprowadzeniu zajęć psychologicznych, które mają pomóc uczniom w kształtowaniu swojej przyszłości, w tym kariery zawodowej. W ramach tego działania, przeprowadzone zostaną również specjalne zajęcia dla nauczycieli, poświęcone pracy z trudnymi uczniami, kontaktom z rodzicami i wspieraniu młodych ludzi w rozwoju.

  1. Modernizacja programu nauczania w zawodzie technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik pojazdów samochodowych poprzez realizację kursów zawodowych dla 90 uczniów i włączenie elementów kursowych do programu nauczania zawodowego oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.

W ramach modernizacji programu nauczania w zawodzie technik informatyk przeprowadzone zostaną następujące kursy tematyczne: Tworzenie i zarządzanie bazą danych, Projektowanie stron www, Tworzenie autorskich sieci na bazie licencji GPL. Dodatkowo zaplanowano staże uczniowskie dla uczniów, a dwie pracownie komputerowe zostaną wyposażone w sprzęt dedykowany programowi i adekwatny do zaawansowanych rozwiązań sieciowych.

Modernizując program nauczania w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa zaplanowano kursy (z zapewnionym wyposażeniem dla uczestników): carwingu, barmański, kelnerski i baristy, a także staże dla uczniów. Ponadto przeprowadzone zostaną konsultacje z pracodawcami, które mają pomóc wzbogacić program nauczania adekwatnie do potrzeb rynku pracy. W celu uzyskania przez uczestników dodatkowych kompetencji zorganizowane zostaną także kursy prawa jazdy.

Program nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych zostanie natomiast wzbogacony poprzez kursy: spawania(z zapewnionym dla uczestników wyposażeniem) i operatora wózka widłowego. Przeprowadzone zostaną też staże dla uczniów oraz konsultacje z pracodawcami dla określenia kierunku modernizacji programu nauczania.

  1. Rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i potencjału twórczego uczniów zdolnych oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z takimi uczniami.

W celu wspierana rozwoju uczniów zdolnych odbędą się dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze i dodatkowe zajęcia poświęcone twórczemu myśleniu, a także wyjazdy do ośrodków badawczych i naukowych. Zorganizowane zostanie również specjalne szkolenie dla nauczycieli pt. „Innowacyjne metody pracy z uczniami zdolnymi”.

Sprzęt zakupiony dla Technikum w Małkini Górnej w ramach projektu Szkoła na miarę naszych czasów”:

  • Wyposażone zostaną dwie pracownie komputerowe, w tym jedna dedykowana programowaniu, a druga z wyposażeniem dla zaawansowanych rozwiązań sieciowych. Do każdej pracowni zakupiona też zostanie tablica interaktywna.

  • W ramach dodatkowych kursów modernizujących program nauczania w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa zakupione zostanie dla szkolonych uczniów wyposażenie barmańskie, baristy, kelnerskie i do carwingu.

  • Do realizacji kursów modernizujących program nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych wyposażone zostanie warsztat spawalniczy.

 

 Wejdź na stronę projektu „Szkoła na miarę naszych czasów”.