Działania w ramach projektu skupiają się na modernizacji programów nauczania zgodnie z realiami rynku pracy oraz rozwijaniu potencjału i kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy „Częstochowa” Cargo&Travel Agency Jan Korsak, powiatem mławskim i Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury).

Projekt „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego”

Główny cel projektu to podnoszenie jakości kształcenia zawodowego dwóch szkół powiatu mławskiego i zwiększanie szans uczniów z tych placówek na rynku pracy, poprzez doskonalenie programów nauczania, doradztwo zawodowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

  • Projekt trwa od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

  • Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” jest projektem współfinansowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie jest 157 uczniów i 28 nauczycieli z Technikum w Zespole Szkół nr. 3 i Technikum w Zespole Szkół nr. 4 w Mławie.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

  1. Modernizacja programów nauczania, we współpracy z pracodawcami, w zawodzie technik elektronik, technik handlowiec i technik ekonomista. Doskonalenie programów odbędzie się poprzez prowadzenie kursów zawodowych oraz podwyższanie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach doskonalenia programu nauczania w zawodzie technik ekonomista odbędzie się kurs kadry-płace. Modernizacja nauczania w zawodzie technik handlowiec odbędzie się natomiast poprzez kurs obsługi i pracy z kasą fiskalną, kurs prawa jazdy, kurs negocjacji, kurs dot. psychologi klienta w sprzedaży oraz kurs visage i stylizacji.

Zmiany w nauczaniu w zawodzie technik elektronik obejmą przeprowadzenie kursów: Instalator sieci RTV-SAT, Instalator Systemów Alarmowych, Technologie informacyjne z elementami programowania w językach wyższego rzędu, Instalator telewizji przemysłowej CCTV, Projektowania i badanie układów cyfrowych i mikroprocesowych. Każdy kurs obejmuje też dodatkowe godziny konsultacyjne.

Realizacja pierwszego celu szczegółowego obejmuje również staże zawodowe dla uczniów, a także sfinansowanie zakupu wyposażenia dla pracowni dla techników elektroników i techników handlowców.

  1. Zwiększanie szans uczniów na zatrudnienie przez doradztwo zawodowe, kursy dotyczące aktywnego wejścia na rynek pracy oraz podwyższanie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.

Realizację drugiego celu szczegółowego rozpocznie szkolenie dla nauczycieli pt. „Jak wspierać uczniów w wejściu na rynek pracy”. Następnie zaplanowano warsztaty dla uczniów, które mają pomóc im w opracowaniu planu własnej ścieżki kariery i kształtowaniu aktywnej postawy na rynku pracy. Temat szkolenia to: Warsztaty psychologiczne – określenie ścieżki kariery, eksponowanie mocnych stron, aktywna postawa na rynku pracy.

  1. Zwiększenie zdawalności egzaminów zawodowych w dwóch szkołach powiatu mławskiego za pomocą dodatkowych zajęć doskonalących z przedmiotów zawodowych.

W ramach realizacje tego celu zaplanowano przeprowadzenie zajęć doskonalących z następujących przedmiotów zawodowych: podstawy elektrotechniki, projektowanie i badanie układów analogowych, język angielski zawodowy dla techników ekonomistów, języka angielski stosowany w elektronice, rachunkowość dla technika ekonomisty, rachunkowość handlowa dla technika handlowca, ekonomia.

  1. Rozwijanie kompetencji kluczowych przez realizację zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i języków obcych.

Zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencji kluczowych uczniów obejmą takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki i język rosyjski.

  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych dzięki organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych obejmą materiał spoza programu nauczania, a także wyjazdy i wizyty studyjne w ośrodkach naukowych (w przypadku elektroników będą to wyjazdy do firm, które posługują się najnowocześniejszym sprzętem w danym zakresie).

Sprzęt zakupiony dla Technikum w Zespole Szkół nr 3 i Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Mławie w ramach projektu „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego:

  • W ramach kursów modernizujących program nauczania w zawodzie technik elektronik zakupione zostaną: urządzenia do wykonywania ćwiczeń elektrotechnika i układy analogowe, zestawy ćwiczeń laboratoryjnych do układów cyfrowych, telewizor, konwerter, multiswitch, Dekoder DVBT, kable, anteny, mierniki, centrala alarmowa, manipulator, sygnalizator dźwięku, kamera przemysłowa, IP CCTV, video domofon, rejestrator obrazu.

  • Dla realizacji kursów modernizujących program nauczania w zawodzie technik handlowiec zakupione zostaną: kasa fiskalna, czytnik kreskowy, drukarka, projektor ekranu, programy do rachunkowości, 10 stanowisk komputerowych.

 

 Wejdź na stronę projektu „Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego”.