Działania w ramach projektu skupiają się na rozwijaniu atrakcyjności naukowej placówki edukacyjnej w Ostrowi Mazowieckiej poprzez szkolenie i zwiększanie kompetencji pracowników i uczniów technikum. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury), powiatem ostrowskim i spółką X-Art.

 Projekt „Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym”

 Główny cel projektu obejmuje podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Techniku nr. 1 w Ostrowi Mazowieckiej poprzez modernizację programów nauczania, dodatkowe zajęcia i doradztwo finansowe, a także doskonalenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli.

  • Projekt trwa od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.
  • „Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym” są projektem współfinansowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie to 200 uczniów oraz 37 nauczycieli Technikum nr. 1 w Zespole Szkół nr. 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

  1. Modernizacja oferty kształcenia w zawodzie technik informatyk, technik logistyk i technik budownictwa poprzez wykorzystanie w programie nauczania systemu informacji GIS (System Informacji Geograficznej).

W ramach modernizacji stworzone maja zostać dwa laboratoria GIS, a także zorganizowane zostaną specjalne szkolenia dla nauczycieli. Przeprowadzone będą też staże zawodowe i specjalne zajęcia tematyczne dla uczniów technikum, oraz konsultacje z pracodawcami.

  1. Poszerzenie o dodatkowe kursy, oferty kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechanik.

Realizując ten cel, przeprowadzone zostaną specjalne zajęcia w wyposażonej w odpowiednie maszyny pracowni w szkole.

  1. Rozwój kompetencji uczniów technikum w zakresie matematyki i języków obcych, poprzez przeprowadzenie zajęć wyrównawczych.

 Zajęcia wyrównawcze w ramach tego celu obejmą przedmioty: matematyka, język angielski, język niemiecki.

  1. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego i psychologicznego, w celu zwiększenia umiejętności społecznych uczniów z problemami wychowawczymi.

W ramach wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego wobec uczniów z problemami wychowawczymi zorganizowane zostaną warsztaty psychologiczne, a także szkolenie dla nauczycieli dotyczące wspierania uczniów w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  1. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania i pracy z uczniami zdolnymi oraz przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i doskonalenie kompetencji uczniów zdolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Realizując ten cel szczegółowy zaplanowano szkolenie dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniami zdolnymi, a także zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, w formie zajęć studyjnych, laboratoryjnych i wyjazdowych.

Sprzęt zakupiony dla Technikum nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym”:

  • Stworzone zostaną dwa laboratoria GIS. Zakupiony zostanie sprzęt do praktycznej nauki zawodu – zestaw 16 komputerów, serwer z oprogramowaniem systemu i oprogramowanie serwera, ploter i skaner, oprogramowanie GiS, rzutnik, tablice multimedialne. Sfinansowany zostanie też sprzęt do zajęć terenowych – 16 sztuk urządzeń GPS i oprogramowania polowego, urządzenie bazowe DGPS, niwelator i tachimetr elektroniczny.
  • W ramach dodatkowego kursu zawodowego sfinansowane zostanie wyposażenie pracowni w szkole, w tym zakupione zostaną trzy stanowiska spawalnicze.

 

Wejdź na stronę projektu „Zaawansowane technologie informacyjne w kształceniu zawodowym”.