Działania w ramach projektu skupione są na rozwijaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, a także włączaniu mieszkańców gminy w procesy decyzyjne poprzez usprawnianie mechanizmu konsultacji społecznych. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją „STIWEK” (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury) a gminą Szadek.

Projekt „Wspólne decyzje szansą rozwoju”

Głównym celem projektu jest udoskonalenie procesu konsultacji społecznych w gminie Szadek, poprzez rozwijanie kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych. W ramach realizacji projektu wdrożony ma zostać program konsultacji społecznych, oparty na aktywnych metodach konsultacji.

 • Projekt trwa od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

 • Projekt „Wspólne decyzje szansą rozwoju” jest współfinansowany w 100% przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

 1. Aktywizacja i przeszkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, w celu przygotowania ich do pełnienia roli reprezentantów społeczności lokalnej w konsultacjach społecznych.

  W ramach rozwijania umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w gminie, zaplanowano szkolenia: NGO jako lider społeczności lokalnej, Wywieranie wpływu i kształtowanie postaw. Spotkania mają na celu doskonalenie umiejętności aktywizowania ludzi i włączania ich w proces współdecydowania, a także kształcenie postaw przywódczych wśród uczestników szkoleń.

 1. Doskonalenie współpracy pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Szadek a przedstawicielami organizacji pozarządowych, oraz wzmocnienie kompetencji tych jednostek w zakresie podstaw prawnych prowadzenia konsultacji społecznych.

  Rozwijaniu współpracy pomiędzy pracownikami samorządowymi i przedstawicielami NGO poświęcone będą trzy szkolenia tematyczne: Podstawy prawne konsultacji społecznych, Aktywne metody prowadzenia konsultacji społecznych i Współpraca organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze szkolenie poświęcone będzie przepisom, nakładającym na gminę obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych. Drugie spotkanie ma zapoznać uczestników z aktywnymi metodami konsultacji społecznych i możliwościami wykorzystywania narzędzi internetowych. Szkolenie dot. współpracy między NGO a pracownikami jednostek samorządu terytorialnego będzie natomiast poświęcone podstawom prawnym współpracy i dobrym praktykom w innych gminach. W ramach realizacji drugiego celu szczegółowego powstaną także grupy robocze zajmujące się opracowywaniem strategii i programu współpracy. Sesje tych grup zakończą się wraz z opracowaniem projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi.

 1. Opracowanie i wprowadzenie w życie dwóch programów dotyczących dialogu społecznego i partycypacji społecznej obywateli w życiu gminy – Wieloletniego programu współpracy organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy i Miasta Szadek oraz Programu aktywnych konsultacji społecznych. Wraz z wdrożeniem programów uruchomiony ma też zostać dedykowany im portal internetowy.

  Podstawą do stworzenia programu konsultacji społecznych będą badania sprawdzające potrzeby i oczekiwania organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Szadek. Dzięki badaniom, opracowane dokumenty będą odpowiednie do specyfiki gminy. Program powstanie też w porozumieniu z ekspertami oraz z uwzględnieniem aktywności i opinii mieszkańców na portalu internetowym dedykowanym na potrzeby projektu. Stworzone dokumenty mają zostać wdrożone uchwałą Rady Gminy.

Wejdź na stronę projektu „Wspólne decyzje szansą rozwoju”.