Działania w ramach projektu skupiają się na rozwoju mechanizmu konsultacji społecznych oraz poprawie współpracy pomiędzy pracownikami Urzędu Gminy Miłki a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji Wolności, Edukacji, Kultury) a gminą Miłki.

Projekt „Akademia Współpracy”

Głównym celem „Akademii Współpracy” jest udoskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w gminie Miłki i skuteczne promowanie organizacje pozarządowe jako liderów społeczności lokalnej. Intencją twórców projektu jest też rozwijanie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego  i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie wzajemnej współpracy i prowadzenia aktywnych konsultacji społecznych.

 • Projekt  trwa od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
 • „Akademia Współpracy” jest współfinansowana w 100 % przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.2.4. Rozwój dialogu obywatelskiego.
 • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie są pracownicy Urzędu Gminy Miłki i przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych w gminie Miłki.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

 1.  Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych, połączone z  promowaniem NGO jako liderów społeczności lokalnych.

  Realizując ten punkt zbadane zostaną oczekiwania i wiedza mieszkańców gminy Miłki dot. organizacji pozarządowych. Następnie na podstawie wyników tych badań stworzona zostanie mapa aktywności organizacji pozarządowych. Zaplanowane jest też przeprowadzenie szkolenia pt. „NGO jako lider społeczności lokalnej” – dotyczącego praw i obowiązków lidera społeczności lokalnej oraz relacji lidera z otoczeniem. Następnie odbędą się targi pod hasłem „Dzień Organizacji Pozarządowych w gminie Miłki”. Na targi zaproszone zostaną wszystkie organizacje pozarządowe z gminy,  które będą miały szansę się zaprezentować i przedstawić  ofertę współpracy z mieszkańcami.
  Realizację pierwszego celu szczegółowego zamyka przeprowadzenie drugiego badania wśród mieszkańców, ponownie sprawdzającego ich wiedzę i oczekiwania dot. organizacji pozarządowych i stworzenie raportów stwierdzających czy działania konkretnych NGO jest skuteczne.

 2. Rozwój kompetencji pracowników Urzędu Gminy Miłki i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie  podstaw prawnych konsultacji społecznych i aktywnych form ich prowadzenia, oraz poprawienie wzajemnej współpracy pomiędzy pracownikami samorządowymi a  przedstawicielami NGO.

  Realizując drugi cel szczegółowy zaplanowano zorganizowanie trzech szkoleń dla pracowników organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy Miłki. Szkolenie pt. „Współpraca JST i NGO w realizacji celów strategicznych gminy dla poprawy jakości życia mieszkańców” skupione będzie na przedstawieniu dobrych praktyk współpracy między tymi jednostkami. Spotkanie pt. „Podstawy prawne konsultacji społecznych” poświęcone będzie natomiast ustawom dot. obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych i ustawowych trybów ich realizacji. Trzecie szkolenie, pt. „Aktywne konsultacje społeczne – rola JST i NGO w konsultacjach prowadzonych metodami aktywnymi”, ma na celu pogłębienie wiedzy dot. aktywnych form konsultacji, sposobu ich wykorzystywania i wynikających z nich korzyści.
  W ramach realizacji tego celu opracowany zostanie też Wieloletni Program Współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Miłki

 3. Opracowanie i wprowadzenie programów aktywnych konsultacji społecznych  w celu prowadzenia skutecznego dialogu społecznego oraz konsultacje społeczne dwóch dokumentów publicznych.

  W ramach trzeciego celu szczegółowego przeprowadzone zostaną badania społeczne wśród mieszkańców dot. oczekiwań i spodziewanych trudności związanych z konsultacjami oraz oceny przez mieszkańców działań Urzędu Gminy Miłki – w kontekście prowadzenia konsultacji. Analizując wyniki badań, stworzony zostanie program konsultacji społecznych. Na podstawie zawartych w nim wniosków i informacji zmieniony zostanie statut gminy,  który będzie uzupełniony  o zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Przeprowadzone zostaną konsultacje związane z Wieloletnim Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zakończeniem tego etapu będzie zbadanie w gminie Miłki efektywności wdrożonego programu „Akademia Współpracy”.

Wejdź na stronę projektu Akademia Współpracy.