Ideą projektu jest stworzenie w gminie Secemin mechanizmów, które pozwolą na efektywną współprace w konsultacjach społecznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pracownikami samorządowymi i mieszkańcami gminy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury), gminą Secemin i Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin.

Projekt „Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin”

Głównym celem projektu jest rozwijanie mechanizmu konsultacji społecznych w gminie Secemin poprzez stworzenie efektywnego modelu konsultacji, kreowanie liderów lokalnych i udoskonalanie prawa miejscowego w tym zakresie.

 • Projekt trwa od 1 listopada 2013 do 30 kwietnia 2015.

 • Projekt „Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin” jest współfinansowany w 100% przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.2.4. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 • Beneficjentami ostatecznymi są przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Gminy Secemin i jego jednostek organizacyjnych.

Działania szczegółowe w ramach realizacji projektu:

 1. Rozwijanie kompetencji pracowników Urzędu Gminy Secemin i jego jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia prawa zwiększającego udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w gminie. Wraz z doskonaleniem kompetencji pracowników samorządowych, wprowadzane będą mechanizmy aktywnych konsultacji społecznych i efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Proces ten rozpocznie konferencja otwierająca projekt, podczas której promowane będą dobre praktyki dotyczące współpracy pomiędzy NGO a pracownikami samorządowymi. W ramach konferencji odbędą się wykłady poświęcone dialogowi społecznemu i oczekiwaniom społeczności lokalnych. Rozwijaniu kompetencji pracowników samorządowych poświęcone będą też szkolenia tematyczne: Podstawy prawne konsultacji społecznych, Rola jednostek samorządu terytorialnego w dialogu społecznym i Aktywne metody konsultacji społecznych.
  W ramach pierwszego celu szczegółowego stworzona zostanie także mapa aktywności organizacji pozarządowych w gminie wraz z opracowaniem ich charakterystyki, oraz analiza dotycząca współpracy NGO z władzami samorządowymi.

 1. Zwiększanie świadomości przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie możliwości wpływania przez NGO na kreowanie prawa miejscowego i współtworzenia polityki i strategii lokalnej w gminie.

  Praca nad rozwijaniem świadomości pracowników organizacji pozarządowych rozpocznie się od szkolenia pt. „NGO jako lider społeczności lokalnej”. Następnie w ramach realizacji celów szczegółowych pierwszego i drugiego odbędą się szkolenia wspólne dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych, poświęcone przygotowaniu do prowadzenia debaty publicznej oraz aktywnemu uczestniczeniu w życiu gminy. Tytuły spotkań to: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w realizacji celów strategicznych gminy dla poprawy jakości życia mieszkańców, Rola jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych prowadzonych metodami aktywnymi, Moderowanie spotkań publicznych i wystąpień publicznych, Komunikacja i wywieranie wpływu w konsultacjach społecznych.
  Odbędą się także wspólne wyjazdy studyjne w celu omówienia dobrych praktyk związanych z dialogiem i konsultacjami społecznymi, na podstawie których opracowany zostanie model współpracy.

 1. Wprowadzenie w życie mechanizmu efektywnych konsultacji społecznych poprzez opracowanie modelu konsultacji i testowanie jego skuteczności we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W ramach prac nad efektywnością mechanizmu przeprowadzone zostaną też konsultacje dotyczące dwóch dokumentów publicznych oraz wykorzystywania funduszy sołeckich.

  W celu usprawnienia mechanizmu konsultacji społecznych zbadane zostaną opinie mieszkańców dotyczące działań Urzędu Gminy i możliwości uczestniczenia obywateli w procesie decyzyjnym. Na podstawie wyników badań, podczas sesji warsztatowych z udziałem ekspertów, powstanie model konsultacji, który zostanie przetestowany w trakcie debaty nad wykorzystaniem funduszy sołeckich. Debaty te będą też okazją do sprawdzenia organizacji pozarządowych jako lokalnych liderów.
  Przetestowany model współpracy z władz lokalnych z NGO, zostanie zweryfikowany zgodnie z uwagami mieszkańców i pracowników samorządowych oraz wprowadzony do Statutu Gminy. Przeprowadzone zostaną też badania społeczne oceniające efektywności wdrożonych zmian.

Kończąc realizację trzech celów szczegółowych zaplanowano konferencję promującą efekty projektu. Podczas spotkania występować będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy samorządowi i mieszkańcy, którzy wypowiedzą się na temat wpływu jaki miało przyjęcia nowego modelu konsultacji, na ich rolę w procesie decyzyjnym.

Wejdź na stronę projektu „Wspólnie z Mieszkańcami decydujemy w Gminie Secemin”.