Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących zamówienia którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na koordynowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli następujących  szkół : Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Technikum w Małkini Górnej.

Okres realizacji usługi to 01.04.2017-31.12.2018

Do zadań koordynatora będzie należało:

1.Organizacja sieci współpracy

– sieć obejmie zespół stały (dyrektorzy szkół), zespoły tematyczne na dany rok szkolny; zespoły interwencyjne (w razie potrzeb).

 1. Przeprowadzenie szkoleń, spotkań zespołów tematycznych, udział w Radach Pedagogicznych, Efektem usługi będzie na koniec projektu tj. 31.12.2018 roku będzie opracowanie programu wspomagania dla każdej szkoły dotyczącego rozwijania kompetencji kluczowych. uwzględniający efekty projektu i potrzeby każdej ze szkół.

Łącznie 3 programy wspomagania zawierające:

 • ewaluację procesu wspomagania szkół zrealizowaną w projekcie (na podstawie diagnozy zrealizowanej w 10.2015 przez Partnerstwo,
 • wyników monitorowania nabycia kompetencji kluczowych przez uczniów w ramach projektu;
 • diagnozę obszarów problemowych;
 • program doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami danej szkoły;
 • narzędzia monitorowania i oceny procesu wspomagania.
 • Spotkania dla dyrektorów szkół dotyczące celów, zasad działania sieci
 • Spotkania dla rad pedagogicznych szkół
 • Utworzenie międzyszkolnego zespołu ds. .powołania sieci (po 4 nauczycieli z każdej ze szkół) i opracowanie zasad działania sieci)
 • Spotkania zespołu stałego
 • Utworzenie 3 zespołów tematycznych. Planowane zespoły to: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wychowawcy klas (zespół ds. .kompetencji społecznych; zespół ds. przedsiębiorczości
 • Spotkania 3 zespołów tematycznych
 • Spotkania doskonalące dla Zespołu stałego (wybór tematów na podstawie doświadczeń dotychczasowych działań)
 • Spotkania doskonalące dla rad pedagogicznych wszystkich szkół

Szczegóły zamówienia w załączniku poniżej.

Oferty prosimy składać na formularzu zamieszczonym poniżej do dnia 13 marca 2017.

Rozeznanie rynku

Formularz cenowy