Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące:

 Zadanie I

 Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

 Zadanie II

 Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

 Zadanie III

 Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu edukacyjnego pod nazwą „Aktywny w małej i dużej ojczyźnie” mającego na celu kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Pełna treść zapytania

Załączniki w formacie .doc

Wyniki postępowania