Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „E-urząd satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Szczegóły zapytania znajdą Państwo poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań