W dniu 27 czerwca 2014 r., za zgodą Rady Gminy Porąbka (woj. śląskie, powiat bielski) wyrażoną w stosownej uchwale, Wójt Czesław Bułka podpisał umowę partnerską z Fundacją na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury STIWEK z siedzibą w Warszawie, w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

Projektem tym objęte zostaną wszystkie 4 szkoły gimnazjalne funkcjonujące na terenie Gminy Porąbka. Zakłada on realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych, rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, utworzenie i wyposażenie w każdej szkole Szkolnego Ośrodka Kariery i zwiększenie świadomości uczniów w zakresie planowania dalszej ścieżki zawodowej poprzez realizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Planowane są także zajęcia z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy tego potrzebują. W ramach  projektu 8,22%  jego wartości stanowi wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do realizacji zajęć (w tym dla Szkolnego Ośrodka Kariery).

 W każdej szkole zostanie wdrożony program pracy z uczniem zdolnym. Wsparciem objętych zostanie 351 uczniów, a łączna liczba godzin zrealizowanych w ramach projektu wyniesie 3 570. 

Wartość projektu zamyka się w kwocie 396 569,75 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 337 084,29 PLN, a wkład własny 59 485,46 PLN (wniesiony przez partnera – Gminę Porąbka). 

Założenia projektu i wybór form wsparcia dla uczniów były konsultowane z dyrekcją szkół i stanowią odpowiedź na realne potrzeby. 

Okres realizacji projektu – od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.