Ideą projektu jest rozwijanie i ulepszanie programów kształcenia zawodowego w Technikum w Małkini Górnej oraz w Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej i wprowadzenie rozwiązań pomagających uczniom w wykorzystaniu swojego potencjał na rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy, Powiatem Ostrowskim i Fundacją STIWEK.

Projekt „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości”

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Realizacja tego celu ma zostać osiągnięta poprzez modernizację programów kształcenia zawodowego w placówce, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz rozwijanie kompetencji i potencjału uczniów oraz nauczycieli.

  • Projekt trwa od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  • „Dodatkowe umiejętności – nowe możliwości” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
  • Beneficjentami ostatecznymi w projekcie jest 287 uczniów Technikum w Małkini Górnej i Technikum numer 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost skuteczności i efektywności kształcenia zawodowego w następujących zawodach:

Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w zawodach: technik informatyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji reklamy

Technikum w Małkini Górnej w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych.

Zwiększenie skuteczności kształcenia zawodowego ma odpowiadać na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Cel ten będzie realizowany przez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających wiedzę i umiejętności zawodowe i personalno-społeczne dla 287 uczniów, oraz poprzez organizację staży u pracodawców dla 89 uczniów. W wyniku projektu  zmodernizowane zostanie 6 programów nauczania zawodu we współpracy z pracodawcami w w/w zawodach.

 

Efekty projektu

Zakładane efekty projektu to między innymi:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych we współpracy z pracodawcami.
  • Rozwinięcie kompetencji odporności na stres, kreatywności oraz, współpracy w zespole niezbędnych do pracy w poszczególnych zawodach przez dodatkowe zajęcia specjalistyczne we współpracy z pracodawcami.
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez uczestnictwo w stażach zawodowych.
  • Dzięki projektowi wzrośnie efektywność nauczania 6 zawodów 2 szkołach przez modernizację programów nauczania w konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy
  • Dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i stażach uczniowie wejdą na rynek pracy z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb pracodawców.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wartość projektu – 930 387,50 zł

Dofinansowanie z UE – 744 310,00