Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące:

Zadanie I

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, geografii, fizyki, chemii, biologii w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Zadanie II

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego oraz koła turystyczno-przyrodniczego w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie III

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne uczniów w zakresie obsługi komputera i zajęć wyrównujących kompetencje informatyczne w zakresie umiejętności wyszukiwania informacji i oceny ich przydatności w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie IV

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

-Treningu kreatywności, którego celem będzie: rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia uczniów, nauka generowania oryginalnych pomysłów, podniesienie umiejętności wykorzystywania wyobraźni w pracy umysłowej, Doskonalenie umiejętności  stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów, poprawa trafności podejmowanych decyzji, kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań

-warsztatów wzmacniających postawy przedsiębiorczości uczniów, których celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności aktualizowania swoich mocnych stron, kształtowanie wiary w sukces, rozwijanie postawy pro aktywnej uczniów przez poszukiwanie nowych doświadczeń poprzez obserwowanie innych ludzi oraz eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych

-zajęcia doskonalące wiedzę i kształtujące postawy przedsiębiorczości, których celem jest rozwijanie postaw zgodnie z celami wskazanymi dla warsztatów opisanych powyżej oraz dostarczenie wiedzy na temat przedsiębiorczości tj. w obszarach tematycznych dotyczących sposobów planowanie wydatków, pozyskiwanie środków na realizację działań, wzrost wiedzy w z ekonomii w dotyczących: funkcji pieniądza, form płatności, bankowości i podatków.

w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

Zadanie V

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu edukacyjnego pod nazwą „Aktywny w małej i dużej ojczyźnie” mającego na celu kształtowanie postaw społecznych wśród uczniów w ramach projektu pt. „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.”

 

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Wyniki postępowania